Informace pro občany

 

 

Co dělat po povodni?

Nechte si zkontrolovat stav obydlí:

• statickou narušenost,

• obyvatelnost bytu, domu

• rozvody energií (plynu, elektrické energie)

• stav kanalizace a rozvodů vody

• pokud neklesne hladina spodní vody, nečerpejte vodu ze sklepů domů

 

Podle pokynů hygienika:

• zlikvidujte potraviny, které byly zasaženy vodou

• zlikvidujte polní plodiny, které byly zasaženy vodou

• zlikvidujte uhynulé domácí zvířectvo, které bylo usmrceno povodní

• nahlaste hygienikovi výskyt úhynu cizích domácích a divokých zvířat

• nepijte vodu z místních zdrojů, pokud hygienik vodu jako pitnou neschválil

 

Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě stavu nouze si vyžádejte: (v obcích mohou být zřizována místa humanitární pomoci)

• finanční pomoc

• pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky

• potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod

• další potřebné prostředky

 

Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků a zabezpečte:

• vyčištění studny a odčerpání znečistěné vody

• chemické ošetření vody ve studni

• laboratorní prověření kvality vody

• povolení od hygienika o používání obnoveného zdroje pitné vody

 

Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod:

• ohlaste pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami

• vyhotovte soupis škod, případně je zdokumentujte (fotografie, znalecký posudek, účty, svědectví)

• při řešení pojistné události postupujte podle pokynů pojišťovny

• odškodnění obdržíte dle smluvních podmínek po uzavření šetření

 

Pokud možno aktivně se zapojte při likvidaci následků povodní:

• informace o možnosti zapojit se do obnovovacích prací obdržíte od pracovníků obecního úřadu a dalších pověřených pracovníků

• jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedům, starým a nemocným lidem

• dodržujte pokyny územně příslušných správních úřadů

• dbejte dodržování hygienických zásad při pracích na území zasaženém povodní a nechte si řádně ošetřit každé otevřené zranění

• odstranění škod způsobených povodní lze v řadě případů zvládnout svépomocí, nebezpečí z dlouhodobé práce v externích podmínkách nepodceňujte

• odstranění škod způsobených povodní je dlouhodobý proces náročný na materiální, finanční a psychologickou podporu. Vzájemná pomoc a sociální péče o postižené je většinou nezbytná a je vhodné jí co nejvíce využívat.

 


 

Vypalování porostů:

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších novel a předpisů (dále jen "zákon o požární ochraně"), pamatuje i na vypalování porostů.

Podle ustanovení § 17 odst. 3 písm. f) tohoto zákona nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona a za tento přestupek jí může příslušný orgán hasičského záchranného sboru, vykonávající státní požární dozor, uložit pokutu až do výše 25 000 Kč. Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona nesmí vypalovat porosty ani právnické a podnikající fyzické osoby.

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou tyto osoby povinny, se zřetelem na rozsah prováděné činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru.

Spalování hořlavých látek na volném prostranství, včetně navrhovaných opatření, jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Ustanovení zvláštních právních předpisů tímto nejsou dotčena - jedná se například zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů nebo zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

Oblast ochrany životního prostředí, tj. i pro případ pálení na volném prostranství, upravují i jednotlivé obce svými obecně závaznými vyhláškami.

Additional information