Historie

 

Přehled techniky Přehled požárů Přehled funkcionářů Z jednacích knih Černá kronika

 

Historie SDH Perknov
Výpisy z dochovaných jednacích knih. Text označený * dodal pan Jaroslav Novotný z Perknova


1911

Zápis sepsaný  dne 20. července 1911  v hostinci p.Jos. Zadi-ny  o 8 hodině  večer   týkající  se  poradní schůze   o  zřízení  sboru dobrovolných hasičů v Perknově.

Starosta obce Karel Palán zahajuje  schůzi a vítá přítomné a jako  hosté vítá  členy  hasičské  z  Něm. Brodu  :  p.Vratislava Hromádku  jako  župního  starostu, pana  Františka  Raupacha  jako velitele sboru, p.Matuse pokladníka a  p.Pechu jednatele a žádá p.Raupacha by se ujal slova.
Pan  Raupach ujímá  se slova, děkuje  všem za  hojnou účast a jest  mu  velice  milé, že  porozuměno  v  tak  hojném  počtu věci hasičské.
Pojednává  dále  o  věci  hasičské  a upozorňuje přítomné, by využitkovali každé příležitosti, která  se obcím naskytuje ohledně podpor na potřeby hasičské, jak se děje v obcích německých,takže v několika létech vydání spojené se zřízením hasičského sboru budou míti nahraženo a mimo toho budou míti stroj ku další své potřebě.
Zároveň  poukazuje, by  při  objednávce  stroje neohlíželi se zdali jest stroj o něco drašší, neb důkladnější věc se daleko lépe odporučuje než věc špatná. Pan starosta  se vyjadřuje, že by  rádi se zástupcem  firmy o věci  pojednali, ale  bojí  se  v  pádu  ne-dohodnutí, že by jím tím zbytečné výlohy vzešly. Pan  Raupach  na-bízí  jím  kupomoci  své  ruky, že on sám věc obstará a tím obec Perknov výloh míti nebude.
Po takto  objasněné věci přikročeno  ku přihlášení se  členů stím, že valná  hromada ustavující bude  svolána na neděli  dne 23. července 1911 o 1 hodině odpoledne a žádají se účastníci by zase, vtak  hojném  počtu  se  zůčastnili  by  se velitelství a členové ustanovit mohli.
Pan starosta děkuje hostům  ještě jednou za laskavost, kterou obci projevili. Pan František Raupach přeje  sboru novému hojného roz-květu a vpádu  nějaké  potřebné  rady  by  se  jen  sdůvěrou  na něho neb některého funkcionáře obrátili, že milerádi jím porady poskytnou.

PROTOKOL.
Sepsaný o  ustavující valné hromadě  sboru dobrovolných hasičů  v Perknově Dne 23. července 1911.

Předmětem jest volba funkcionářů.
Starosta obce  p.Karel Palán zahajuje schůzi  a vítá všechny pří-tomné  a  žádá  přítomného  jednatele  z  Něm.Brodu, by přečetl shromážděným obsah stanov, by se dle nich při volbě říditi mohli.
Když stanovy přečteny byly dává  se přítomným na vůli, aby si ze  svého středu  volili důvěrníci, kteří  by velitelství  a výbor určili,což se též provedlo.
Shromážděným  se  vyjasňuje že  každý starosta  obce jest zá-roveň  předsedou sboru  dobrovolných hasičů, ať  zvolen z občanu starostou kdokoli.
Nato přikročeno ku volbě:
Přítel František Nermuť ohlašuje usnesení důvěrníků a sice:

 

za velitele navržen Novotný Jan rolník
za podvelitele Pertl Vojtěch ml. rolník
za jednatele Nermut Fratišek dílovedoucí
za cvičitele Neivirt Josef rolník
za pokladníka Plodík František rolník
za dozorce náčiní Beránek Tomáš kovář
za trubače Novák František dělník
za přehlížitele účtu Kotlas Jan rolník
za přehlížitele účtu Krejčí Josef domkář

Přihlásili se následující členové :

p.Karel Palán p.Josef Zadina - tesař
Jan Novotný Jan Suchý
Vojt. Pertl Jos.Beránek
Fr.Nermuť Jos.Nedělka
Jos.Zadina hostinský Václav Šimek - zedník
Jan Kotlas Karel Hlaváč
Fran.Plodík Alois Stojan
Tomáš Beránek Fran.Šimek
Jan Zadina Václav Šimek - dělník
Václ.Plodík Jan Štěpánek
Jos.Toman tesař Karel Palán mladší
Jos.Toman 33 Jan Zadina č.2
Jan Novák č.13 Vojtěch Kubát
Josef Neivirt Josef Horký
Frant.Novák Jos.Caska
Jos.Krejčí Fran.Milichovský
Fran.Cháb Václav Suchý
Jan Stojan  

Po přečtení a opravě některých jmen schůze ukončena.

Za činné členy přijmuti následující:

Toman Josef tesař Plodík Josef - tesař
Šimek Václav zedník Pertl Jan rolník
Caska Josef zedník Šimek Frant. dělník
Stojan Alois dělník Stojan Jan zedník
Nedělka Jan zedník Šimek Václav dělník

Když všem prohlášeno bylo jejich ustanovení ve sboru, táže se pan předseda Karel Palán zdali volbu a členství přijímají, s čimž všichni pozvednutím ruky souhlasí.Nato dle stanov všichni ustanovení funkcionáři a členové skládají do rukou velitele slib,že povinnosti jim stanovami prohlášené vždy přesně budou plniti.

Dne 8 října nám došla stříkačka a dne 15 října nám byla předaná p.Václavem Malečkem zástupcem firmi: Smejkal, Smíchov

27. října Vypukl v naší obci požár, při kterém náš sbor, veliké služby prokázal, též se dostavily i následující sbory: Něm.Brod, Veselí Žďár, Poděbaby a Lhota. Požár obmezen přičiněním usilovným, na dvě stavení, Beránkovi a Blažkovi

12.listopadu

P o s v ě c e n í

stříkačky bylo dne 12. listopadu 1911. důstojným panem děkanem Stejskalem, Něm.Brodským. Sešlo se mimo sboru našeho následující: ze Svatého Kříže 4 členo-vé, z Poděbab 14 členů a z Veselého Žďáru 12 členů. Paní kmotra odevzdala do vínku sboru našemu 100 korun, slovy sto korun, jest kmotrou slečna Mařenka Palánová. Celkem slavnost vypadala skvěle, hojná účast, hudba znamenitá p.L.Čelanského z Něm.Brodu.

1912

7.ledna schůze...Vše bylo shledáno v úplném pořádku a peníze které po veškerém vydání sboru zbyli 180 korun budou uložené na knížku v Okresní Hospodářské Záložně v Něm.Brodě.

21.ledna Dne 21 ledna pořádal sbor ples, který se skvěle vydařil, vyne-sl sboru čistý výtěžek 24 korun. Panu Čelanskému sbor dal 65 korun který znamenitě hudbu vedl.

16.3.1912 Byla svolána výborová schůze: za účelem zvolení sborového trubače, místo odstupujícího sborového trubače p.Frant.Nováka, jest p.Josef Toman tesař, sborovým trubačem.

15.6. Jeho Veličenstvo císař František Josef I daroval 100 korun 12.července Konal sborový výbor schůzi, na které bylo zděleno, že sbor obdr-žel zemskou subvenci 500 korun a usnesl se aby se částka dala na uplacení vypůjčeného kapitálu což se také stalo.

4.srpna 1912 Dne 4.srpna byla župní schůze v Ousobí,na které byl jednohlasně zvolen župním starostou p.Frant.Raupach. 40 ti leté slavnosti v Ousobí se zůčastnilo 6 členů našeho sboru

6.října Dne 6.října 1912 konal sbor dobrovolných hasičů v Perknově mimo-řádnou valnou hromadu......bylo usneseno, aby si sbor náš pořídil dva házecí řebříky na střechu, jak bylo navrženo a též jednohlasně přijato

1913

18.ledna 18 ledna konal sbor dobrovol. hasičů v Perknově ples. Čistý výtěžek jest 7 korun. Můžeme říci že se nám ples znamenitě vydařil.

22.února Konal sbor II řádnou valnou hromadu. Shledáno vše vpořádku.

16.5. obdržel sbor od mládeže Perknovské 10 korun

6.července Při župním zjezdu Ve Veselém Žďáře konal náš sbor cvičení praktické ze stříkačkou, bylo vzorně provedeno, vedle toho též sbor Olešnický a Žďárský. Náš sbor byl zastoupen devíti členy ve stejnokroji a dva v občanském obleku,celkem 11 mužů. Vedle toho bylo z naší obce vysláno 11 děvčat v národním kroji. Vše vypadalo velice pěkně až na špatné počasí / pršelo/.

29.července Dne 29 července, byl sbor náš zůčastnělý, při vzejmutí bavlny v továrně v Perknově, činně se stříkačkou vystoupil a prakticky vše provedl.

29.září Dne 29.září činně působil při požáru v Michalovicích

3.října Dne 3 října činně púsobil sbor náš při požáru v naší obci když vyhořela stodola p.J.Novotného, též se dostavil sbor z Ves.Žďáru ale činně nepůsobil poněvadž požár byl již naším sborem utlumen

30.října Dne 30.10 1913 Banka Triestka věnovala našemu sboru co odměnu korun 20,-

21.prosince Zúčastnil se náš sbor 5 mužů při požáru v Něm.Brodě a činně působil Jako první žena - členka sboru - zaplatila členský příspěvek Marie Šimková

1914

Ples 31.ledna čistý příjem 18.76 hal

4.dubna Dne 4 dubna konal sbor dodrovol.hasičů III mimořádnou valnou hromadu

Program : Zvolení jednoho činného člena za odstoupivšího pan Jos.Plodíka tesaře, navrhnut byl p. velitelem Jos.Plodík rol, a též zvolen.

17.května Dne 17 května na požádání naše přijel monter ze Slatiňan na opravu stříkačky t.j. oprava větrníku, zaplatilo se dotyčnému montéru zato 10 korun

23.května 1914 Dne 23 května konal sbor dobrovol.has.IV mimořádnou valnou hromadu doplňovací

Program: zvoleni byli:

 

volba velitele p.Jos.Neivirt
volba podvelitele Frt.Novák
volba pokladníka Jos.Plodík číslo 7
volba jednoho čin. Člena Vojt.Kubát,Vojt.Šimek a Jan Pertl
volba dozorce náčiní Jos.Neivirt
volné návrhy - za, četaře Jos.Toman 33

5.září 1914 Dne 5 září byla mimořádná schůze zvolána za účelem voliti několik činných členů, jako doplňovací členové byli zvoleni:

Nermuť Frt.  
Šimek Frant pod. 21.2.1884
Kubát Vojt. 25.2.1894
Plodík Jos.č.7 19.1.1885
Plodík Jos. 10.10.1895
Hájek Jos. 1.4.1896
Plodík Frant.č.35 2.11.1896
Caska Jos. 10.3.1886
Neivirt Vojt. 28.3.1892
Šimek Jos. 16.3.1895
Šimek Frant.

21.11.1884

 

více ke shlednutí zde.

Additional information